Số: 58 /2012/TT-BNNPTNT, bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

Discussion in 'Quy định pháp luật Ngành Thực Phẩm' started by kimtuyen, 19 August 2013.

 1. kimtuyen

  kimtuyen Thành Viên Mới

  Joined:
  14 August 2013
  Messages:
  73
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  8
  BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  [​IMG]
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  [​IMG]
  Số: 58 /2012/TT-BNNPTNT
  Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012
  THÔNG TƯ


  Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam


  [​IMG]  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
  Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
  Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam,
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2012.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
  - Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, Cục Thú y.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  (Đã ký)

  Diệp Kỉnh Tần

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)